اھداف و موضوع کانون:
۱ - نظارت بر کانون ھای استانی و دفاتر نمایندگی در استان ھا
۲ - تدوین و تنظیم گزارش عملکرد کانون ھای استانی و دفاتر نمایندگی و ارائه به اداره کل
۳ - فراھم نمودن موجبات پیشرفت علمی و عملی دفاتر
۴ - تدوین برنامه ھای آموزشی برای مدیران و کارکنان دفاتر
۵ - بررسی پیشنھاد واصله در تعیین و تغییر تعرفه خدمات قضائی و پیشنھاد به اداره کل
۶ - بازرسی دوره ای و موردی از دفاتر خدمات و ارائه گزارش به اداره کل و ھیأت تخلفات بدوی
۷ - پیشنھاد دریافت درصدی از درآمد و حق عضویت اولیه از دفاتر خدمات
٨ - پیشنھاد توسعه کمی و کیفی دفاتر به اداره کل
۹ - انجام وظایف اجرائی اداره کل در صورت تفویض
١۰ - ھماھنگی کلیه امور صنفی دفاتر