اگر موضوع مشمول مواد (۳۵۶) یا (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی‌باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوه قضاییه ارسال می کند.