بازرسی دادسرای انتظامی به شرح ذیل می‌باشد:
۱- بازرسی آشکار.
الف) دوره‌ای و مستمر.
ب) فوق‌العاده و موردی.
۲- بازرسی پنهان.