شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.