در مورد تصفیه اختصاری مذکور در فقره ۲ ماده ۲۳ قانون اداره تصفیه نکات زیر رعایت میشود:
۱- بستانکاران برای تشکیل جلسه دعوت نمی‌شوند معذلک هرگاه اداره مقتضی بداند ممکن است به وسیله تشکیل جلسه جلب نظر آنها را بنماید ولی در صورتی که ورشکسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی نموده باشد در این مورد باید جلسه بستانکاران دعوت شود.
۲- در هر موقع بدون هیچگونه شرطی ممکن است خواه از طریق عادی یا به طور مزایده اقدام به فروش اموال ورشکسته به عمل آید. مهلتی که برای پرداخت بهاء مال داده میشود نباید از سه ماه تجاوز کند.
در صورت نبودن خریدار به ‏بهاء ارزیابی شده اقدام به مزایده مجدد به عمل نیامده و اداره تصفیه به نحو مقتضی اقدام به فروش آن خواهد نمود.
۳- تقسیم وجوه حاصله طبق مدلول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون به عمل آمده و سند عدم کفایت دارائی صادر میشود ولی صورت تقسیم برای مراجعه اشخاص ذینفع در اداره تصفیه گذارده نشده و تقسیم موقت سهام نیز به عمل نخواهد آمد.