ماده 119 قانون دیوان عدالت اداری

در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون، چنانچه مسئول مربوط پس ‌ از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره(2) ماده(43) این قانون، اقدام می‌نماید.