نیروی انتظامی هر محل مکلف است در راستای وظایف تصریح شده در ماده (۲۶) قانون ثبت احوال واقعه وفات را از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن ظرف مهلت مقرر به اداره ثبت احوال محل اعلام نماید.