شرایط‌ انتخاب‌ کنندگان‌ عبارت‌ است‌ از:
الف‌ - تابعیت‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
ب‌ - داشتن‌ کارت‌ عضویت‌ در سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌.
ج‌ - شاغل‌ بودن‌ در شهرستان‌ منطقه‌ انتخاباتی‌ در زمان‌ انتخابات‌ به‌ تأیید نظام‌ پزشکی‌ آن‌ شهرستان‌ یا شبکه‌ بهداشت‌ و درمان‌ شهرستان‌.