دستگاه‌ های مشمول دستورالعمل به ویژه مراجع قضایی مکلف‌ اند به تناسب امکانات مکانی را برای استقرار و انتظار وکلا و گفت گو و ملاقات آنان با موکلان تدارک ببینند.