مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:
۱- سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی
۲- خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
۳- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
۴- خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز
۵ - استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی