(اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) - جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.