حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.