بودجه سالیانه کانون حداکثر باید تا پایان دیماه ھر سال از طرف ھیئت مدیره و رئیس کانون تھیه و برای بررسی و تصویب نھائی به مجمع عالی ارائه شود و مجمع عالی کانون نیز رسیدگی به بودجه را طوری انجام دھد که نھایتا در پایان سال بودجه مصوب به کانون ابلاغ گردد.