ماده 56 قانون دیوان عدالت اداری

هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را موثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می ‌ نماید. شعبه دیوان می‎تواند راساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.