در راستای اعمال سیاستهای تدوین‌شده از سوی کمیته مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه و در جهت حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در هر استان،کمیته‌های حمایت قضائی استانی با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
-رئیس کل دادگستری استان یا جانشین او(رئیس کمیته).
-دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان(دبیر کمیته).
-مدیر کل دفتر بازرسی استان.
-رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان.
-مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان.
تبصره-حسب مورد و با صلاحدید رئیس کمیته حمایت قضائی استان،اعضاء دیگری نیز به عنوان عضو مدعو(بدون حق رای)جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت می‌شوند.