وزارت کشور در خصوص هویت و صلاحیت زن خارجی مراتب را از وزارت اطلاعات (امور بیگانگان) استعلام و مجوز ثبت ازدواج را صادر خواهد نمود.
تبصره‌ ۱- مراجع‌ مذکور می‌توانند اختیارات‌ خود را به‌ ادارات‌ تابعه‌ در استان‌ها واگذار نمایند.
تبصره‌ ۲- مراجع‌ ذی‌ ربط‌ در صورت‌ صدور مجوز ثبت‌ ازدواج‌، واقعه‌ را ثبت‌ خواهند نمود و وفق‌ ماده‌ (۹۷۶) قانون‌ مدنی‌، جهت‌ زوجه‌ شناسنامه ‌صادر خواهد شد.