ماده 15 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضا که یکی از آنها رئیس یا نایب رئیس است، رسمیت می‌یابد و هر عضو دارای یک حق رای است. تصمیمات هیات مدیره با حداقل سه رای موافق معتبر است.