تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۳/۴۴۱
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۶۷

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جنایت شبه عمد، محکومٌ­علیه باید ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد و اگر به این تکلیف خود عمل‌ننماید و با رعایت مستثنیات‌دین مالی هم از او در دسترس•
– نباشد که بتوان محکومٌ­به مالی (دیه) را از آن استیفاء نمود، در این صورت به تقاضای محکومٌ­له در صورتی که معسر نباشد، اعمال مقررات ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی آن٭ بلااشکال است.
٭- توضیح مولفان: ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید طبق ماده ۵۲۹ آن رفتار شود.