برای صدور پروانه‌ فوق‌ متقاضیان‌ باید مدارک‌ زیر را تهیه‌ و تسلیم‌ دارند:
۱ - درخواستنامه‌ مرد و زن‌ مبنی‌ بر تقاضای‌ صدور پروانه‌ اجازه‌ زناشویی‌ طبق‌ نمونه‌ وزارت‌ کشور.
۲ - گواهینامه‌ از مرجع‌ رسمی‌ کشور متبوع‌ مرد مبنی‌ بر بلامانع‌ بودن‌ ازدواج‌ با زن‌ ایرانی‌ و به‌ رسمیت‌ شناختن‌ ازدواج‌ در کشور متبوع‌ مرد. در صورتی‌ که ‌تهیه‌ گواهینامه‌ مذکور برای متقاضی‌ امکان‌ پذیر نباشد وزارت‌ کشور می‌تواند بدون‌ دریافت‌ مدرک‌ فوق‌ در صورت‌ رضایت‌ زن‌ پروانه‌ زناشویی‌ را صادر نماید.
۳ - در صورتی‌ که‌ مرد غیرمسلمان‌ و زن‌ مسلمان‌ باشد، گواهی‌ یا استشهاد تشرف‌ مرد به‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌.