ماده 26 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

منابع درآمدی سازمان به قرار زیر است:
1- وجوه دریافتی بابت ثبت اوراق بهادار و صدور مجوزهای مذکور در ماده (7) قانون.
2- وجوه دریافتی از ناشران اوراق بهادار.
3- وجوه دریافتی بابت بخشی از کارمزد معاملات اوراق بهادار در بورسهای اوراق بهادار و کالایی، بازار خارج از بورس و بازار مشتقه.
4- وجوه دریافتی بابت هزینه‌های رسیدگی به اختلافات اشخاص در سازمان.
5- وجوه دریافتی بابت نظارت بر فعالیتهای اشخاصی که مطابق قانون برای آنها مجوز صادر شده است.
6- سایر منابع درآمدی.
تبصره 1 - سازمان موظف به تامین هزینه‌های خود است و لذا در بودجه عمومی ردیف اعتباری خاصی نخواهد داشت.
تبصره 2 (اصلاحی 1385/10/17) - تعیین مآخذ و منابع درآمدی سازمان، تعرفه وجوه دریافتی و مبانی محاسبه، نحوه وصول، ضمانتهای اجرایی و سایر موارد مرتبط به موجب آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورا خواهد رسید.
تبصره 3- تغییرات نرخهای قابل اعمال مشمول این ماده در ابتدای هر سال از طریق جراید کثیر الانتشار به اطلاع عموم خواهد رسید.