حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی
الف - دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صالح قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری حق بنیادین هر شخص است و قوه قضاییه باید مراجع قضایی را در نواحی‌ ای از شهر مستقر نماید تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد.
ب - دسترسی موثر افراد توان ‌خواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسی بر مبنای برابر با دیگران در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. بدین منظور، قوه قضاییه مکلف است از طریق جایابی صحیح ساختمان ‌های دادگستری با توجه به موقعیت شهری، جمعیت و فاصله مکانی متناسب ‌سازی این ساختمان ‌ها برای استفاده‌ ی این افراد، در نظر گرفتن محل پارک و نظایر آن را فراهم کند و علاوه بر آن نسبت به مناسب ‌سازی فیزیکی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری قبلی و قدیمی به‌ منظور دسترسی آسان آنان اقدام نموده و همچنین شرایط ویژه نگهداری و مراقبت از آن ‌ها در فضای مورد نظر را مهیا سازد.