مدیران مسئول رسانه هایی که به صورت چاپی یا لوح فشرده منتشر می‌شود موظفند بلافاصله پس از چاپ یا تکثیر هر شماره رسانه و همزمان با خروج هر شماره رسانه از چاپخانه یا مرکز تکثیر، دو نسخه را در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط ارسال و به صورت الکترونیک، گواهی رسید دریافت کنند.
تبصره ۱- مدیران چاپخانه ها یا مراکز تکثیر باید بلافاصله پس از چاپ هر شماره رسانه نسبت به بارگذاری نسخه الکترونیکی آن در تارنمایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می کند، اقدام نمایند.
تبصره ۲ - رعایت مفاد این ماده برای ناشران رسانه های داخلی سازمان ها و موسسات دولتی، عمومی و بخش خصوصی نیز الزامی است.