اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است.