ماده 132 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

چنانچه فارغ ‌التحصیلان آموزشگاه نظامی و دوره اول و دوم دانشکده علوم نظامی و پرسنل موضوع بندهای الف و ب ماده 69 این‌ قانون به علت دریافت ارشدیت پس از طی حداقل مدت توقف در درجات نهایی مذکور در مواد 65 و 66 و 67 این قانون حداکثر 28 سال سابقه خدمت ‌داشته و شایستگی و کارآئی لازم جهت نیل به درجه بالاتر را نیز دارا باشند ولی امکان اعطاء درجه به آنان وجود نداشته باشد در ازاء هر چهار سال یک‌ واحد حق ارتقاء به حقوق آنان افزوده شده و به رتبه حقوقی آنان نیز یک واحد اضافه میشود. در صورتی که باقیمانده خدمت پرسنل کمتر از حداقل ‌مدت توقف در درجات نهایی و حداقل 2 سال باشد معادل یک دوم واحد حق ارتقاء و همچنین یک دوم مابه ‌التفاوت حق کارآئی رتبه حقوقی بالاتر با ‌رتبه حقوقی آنان، به حقوق ایشان افزوده میگردد.