الف (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
ت - دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
ب - اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت میکنند.
ج - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
۱ - رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.
۲ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی نسبت به گزارشهای هیئت نظار.
۳ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
۴ (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- انتخاب اعضاء هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
۵ - سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
د (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی یا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل خواهد شد.
ه- - برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضائی که حق رأی دارند و رئیس کل یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ‌ایران ضروری خواهد بود.
و - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.