این ماده با انقضاء زمان اجراء و انجام موضوع منتفی شده است.