حق بیمه پایه‌ای که با رعایت ماده (۳) این آیین‌نامه تعیین می‌شود، برای بیمه‌نامه‌های با مدت یک سال است و چنانچه مدت بیمه‌نامه کمتر از یک سال باشد، حق بیمه پایه آن به شرح جدول زیر محاسبه خواهد شد:

مدت بیمه حق بیمه پایه بر مبنای حق بیمه یکساله
تا پنج روز ۵ درصد
از شش روز تا پانزده روز ۱۰ درصد
از شانزده روز تا سی روز ۱۵ درصد
از سی و یک روز تا شصت روز ۲۵ درصد
از شصت و یک روز تا نود روز ۳۰ درصد
از نود و یک روز تا صد و بیست روز ۴۰ درصد
از صد و بیست و یک روز تا صد و پنجاه روز ۵۰ درصد
از صد و پنجاه و یک روز تا صد و هشتاد روز ۶۰ درصد
از صد و هشتاد و یک روز تا دویست و هفتاد روز ۸۰ درصد
از دویست و هفتاد و یک روز تا سیصد و شصت و پنج روز ۱۰۰ درصد