قضات واحدهای نظارت و ارزشیابی بنا به پیشنهاد دادستان و با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند. این قضات به نمایندگی از دادسرا اق-دام به نظارت و ارزشیابی عملکرد و رفتار قضات حوزه ماموریت خود نموده و مراتب را به معاونت گزارش می‌نمایند.