صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

نسبت دادن جرایم موضوع قانون موادمخدر به دیگری

پرسش

نسبت دادن عناوین کیفری در قانون مبارزه با مواد مخدر به دیگری چه افترائی محسوب می‌شود.؟

نظر هیئت عالی

صرف نسبت دادن عناوین کیفری (و نه رفتارهای مجرمانه) موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر بر دیگری مشمول بزه توهین (با توجه به وهن آمیز بودن عرف آنها) موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) است و موضوع از شمول بزه افتراء موضوع ماده ۳۷ قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.

نظر اتفاقی

پس از بحث و گفتگو مشخص می‌شود که باید در مواردی بین مصادیق آن تفکیک قائل شد:
۱- اگر متهم نسبت به شاکی دست به اقداماتی بزند مثلا آلات و ادوات استعمال را در محل زندگی او قرار دهد به قصد متهم کردن وی این اقدام با رعایت سایر شرایط افتراء عملی موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه ۸۹ بوده و شامل ماده ۶۹۹ قانون تعزیرات نمی شود.
۲- اگر متهم نسبت به شاکی صرفاً از الفاظ و عناوین مجرمانه قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده کند و منظور و قصد تعقیب آن در دادسرا و دادگاه انقلاب را نداشته باشد مشمول ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات می‌شود.
۳- اگر متهم نسبت به شاکی علاوه بر الفاظ با رفتار مادی به منظور تعقیب در مراجع قضایی عمداً و بر خلاف واقع، متهم به یکی از موارد مجرمانه در قانون مبارزه با مواد مخدر نماید مشمول ماده ۲۷ قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد شد.
- تفکیک عملی بین این چند مورد از لحاظ نوع تامین (جداگانه در صورت وجود سایر عناوین) و صدور کیفر خواست و ارسال به دادگاه مربوطه دارد زیرا موارد مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.