تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۰
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۸۸-۱۰۵۰ ح

استعلام:

در مواردی که صادرکننده چک صیادی پس از نگارش چک اقدام به ثبت آن در سامانه صیاد نمی‌کند و آن را با وصف موجود به دارنده تسلیم می‌کند و دارنده نیز در خصوص تکلیف قانونی خود مبنی بر تأیید و بررسی موضوع در سامانه مربوطه اقدامی به عمل نمی‌آورد، از آن‌جا که در صورت عدم ثبت صدور چک در سامانه توسط صادرکننده، ثبت آن توسط بانک امکان پذیر نیست، آیا طرح دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و به دارنده تحویل داده است، دارنده نمی‌تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا اولاً، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (۱۴۰۰/۱/۲۹) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است. ثانیاً، برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک الزامی است و دارنده‌ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.