کانون دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل و از نظر نظامات تابع قوه قضائیه می‌باشد.