چنانچه هر یک از دستگاه‌ های مشمول نتایج ضعیفی را در نظرسنجی ‌های صورت گرفته به خود اختصاص دهند، مدیر ذی ربط برای اخذ توضیح و دریافت ارشادات لازم در جهت تغییر روش ‌ها و رفع موانع فراخوانده می ‌شود.