ماده 9 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

هیات مدیره سازمان متشکل از پنج عضو است که انجام وظایف مذکور در ماده (7) قانون را بر عهده خواهند داشت. اعضای هیات مدیره از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی و منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. رئیس شورا حکم اعضای هیات مدیره را صادر می‌کند.