ماده 46 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره تخصصی.
‌دوره ‌های تخصصی برای تکمیل رسته و تخصص پرسنل بین درجات استواردومی و استواریکمی به مدت حداقل 6 ماه تشکیل میگردد. نیروها و ‌سازمانها مکلفند نسبت به تشکیل این دوره ‌ها طوری اقدام نمایند که کلیه پرسنل بعد از درجه استواردومی بتوانند به موقع این دوره را طی نمایند.
‌اساسنامه و برنامه ‌های آموزشی باید طوری تنظیم گردد که فارغ‌ التحصیلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات استواریکمی تا ستوانیکمی برآیند. نیل‌ این پرسنل به درجات استواریکمی و ستوانسومی منوط به موفقیت در طی این دوره میباشد.