صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر شفت

موضوع

بررسی مجازات بزه توهین در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

در خصوص بزه توهین با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و نسخ مجازات شلاق چنانچه متهم قبلا به تحمل شلاق محکوم شده باشد، جهت اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی باید به جزای نقدی درجه ۶ (مجازات جدید و خفیف) تبدیل شود یا مجازات جزای نقدی مندرج در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵(جزای نقدی سابق)؟

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت که مجازات جزای نقدی اخیرالتصویب را قابل اعمال می داند از نظر هیأت عالی مورد تائید است.

نظر اکثریت

با توجه به نسخ مجازات شلاق و خفیف بودن جزای نقدی طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نسبت به جزای نقدی درجه شش (مجازات جدید) باید به جزای نقدی مندرج در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تا یک میلیون ریال) تبدیل شود در غیر این صورت تشدید محسوب می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به نسخ مجازات شلاق و به عبارتی تغییر مجموع مجازات توهین از شلاق و جزای نقدی تا یک میلیون ریال به جزای نقدی درجه شش دادگاه باید مجازات شلاق را به جزای نقدی درجه شش تبدیل نماید و تبدیل به جزای نقدی قبلی فاقد وجاهت قانونی است. مجموع مجازات قانون جدید خفیف تر از مجموع مجازات قانون قبل می‌باشد.