فصل دوم - ورود به خدمت

از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی