نظارت و ارزیابی موسسه مراقبت خانواده محور، به صورت دوره­ای و موردی توسط مدیران و کارشناسان مرتبط بهزیستی شهرستان، استان و کشور انجام می‌شود. مدیر و کارشناس مرتبط بهزیستی می­توانند هر زمان، موسسه مراقبت خانواده محور را از حیث نحوه اداره، فرایندها و رویه­های جاری و رعایت قوانین، مقررات و ضوابط نظارت و ارزیابی نمایند. اشخاص مذکور باید مدارک شناسایی را در زمان بازدید به همراه داشته و در صورت درخواست ارائه نمایند.