ماده 159 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

میزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری ‌بگیران پرسنلی که بنا به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده 120 این قانون به طور عادی معلول یا ‌فوت می‌شوند به شرح زیر تعیین میگردد:
‌الف - در مورد کادر ثابت و پیمانی حقوقی معادل آخرین حقوق دریافتی.
ب - در مورد محصلین چهارپنجم حقوق درجه یا رتبه‌ ای که بعد از پایان دوره آموزشی به آن نائل می ‌شدند با قدمتی معادل سابقه تحصیل.
ج - در مورد پرسنل وظیفه نه دهم حقوق پرسنل همطراز کادر ثابت.
‌تبصره - حقوق مستمری‌ بگیران معلولین این ماده معادل آخرین معادل حقوق وظیفه آنان خواهد بود.