میزان و مدت پرداختهای مستمر به ترتیب زیر تعیین می‌شود.
الف - مستمری ماهانه:
- افرادی که به تنهایی زندگی می کنند و خانواده های دو نفره، حداکثر ۳۰% حداقل مستمری ماهانه مشمولان قانون استخدام کشوری در هر سال.
- خانواده‌های سه نفره حداکثر ۳۵% حداقل مستمری ماهانه مشمولان قانون استخدام کشوری در هر سال.
- خانواده‌های چهار نفره، حداکثر ۴۰% حداقل مستمری مشمولان قانون استخدام کشوری در هر سال.
- خانواده‌های پنج نفره و بیشتر، حداکثر ۵۰% حداقل مستمری ماهانه مشمولان قانون استخدام کشوری در هر سال.
تبصره - با توجه کلیه پرداختهای یاد شده به صورت نقدی و حتی المقدور توسط سیستم بانکی با توجه به اعتبارات دستگاه پرداخت کننده تا حداکثر میزان تعیین شده، انجام می‌شود.
ب - هزینه تحصیلات:
هزینه تحصیلات برای هر یک از دانش آموزان و دانشجویان خانواده های تحت حمایت حداکثر ۵۰۰۰ ریال در ماه تعیین می‌شود.
ج - حق سرانه بیمه خدمات درمانی:
حق سرانه بیمه خدمات درمانی برای هر یک از زنان و کودکان بی سرپرست معادل رقم مصوب هر ساله از محل اعتبارات موضوع ماده ۱۴ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ در اختیار کمیته امداد امام خمینی قرار می‌گیرد. کمیته یاد شده موظف است کلیه خانواده ها و افراد مشمول این آیین نامه را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی درآورد.
د - هزینه نگهداری:
بخشی از هزینه نگهداری و مراقبت از کودکان بی سرپرست و زنان سالمند مشمول در مراکز نگهداری شبانه روزی غیر دولتی همچنین مراکزی که به شکل هیات امنایی اداره می‌شوند، به صورت سرانه توسط سازمان بهزیستی تامین و پرداخت می‌شود. سازمان بهزیستی موظف است اولویت امر نگهداری افراد مشمول را در میان خانواده های داوطلب واجد صلاحیت فراهم کند و شرایط را با پرداخت هزینه سرانه نگهداری تعیین شده رعایت نماید و گسترش دهد.
تبصره ۱ - هزینه نگهداری و مراقبت از مشمولان نیازمند در مراکز نگهداری وابسته به سازمان بهزیستی، کماکان از محل اعتبارات جاری این سازمان در برنامه های ذیربط تامین می‌شود و افرادی که در مراکز توانبخشی و حمایتی سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند، مشمول پرداختهای فوق قرار نمی‌گیرد.
تبصره ۲ - اقدام به تامین مسکن مشمولان نیازمند در قالب سیاستها و اقدامات حمایتی دولت با استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی صورت می‌گیرد.