معامله صوری با قصد فرار از دین

مرتبط با این عنوان