قدرت بر تسلیم نسبت به بعض از مبیع

مرتبط با این عنوان