قائم به شخص بودن خیار شخص ثالث

مرتبط با این عنوان