لزوم تعیین مقدار و جنس و وصف مبیع کلی

مرتبط با این عنوان