معامله به مال خود و مال غیر همراه با هم

مرتبط با این عنوان