امتناع خریدار از گرفتن ثمن در زمان خیار

مرتبط با این عنوان