عدم تاثیر خیار فسخ یا اجل در انتقال مالکیت

مرتبط با این عنوان