اولویت تراضی بر عرف و عرف بر قانون تکمیلی

مرتبط با این عنوان