لزوم رعایت سایر قوانین توسط احیاء کننده

مرتبط با این عنوان