فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری رئیس جمهور و انتخاب رئیس جمهور جدید