امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی به وسیله رئیس جمهور